MeZonos HaMotzi - Kosher VeYosher                                                  Its Kosher